obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Neshura Kajigul
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 9 March 2011
Pages: 194
PDF File Size: 9.60 Mb
ePub File Size: 3.90 Mb
ISBN: 204-8-47931-516-5
Downloads: 21615
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kirr

U prehrambenoj industriji se umesto termina BOJA esto koristi termin pigment. Singletni kiseonik nastaje u prisustvu fotosenzitivnog aktivatora hlorofil, mioglobin, riboflavin, feofitin A, eritrozin. Atom – Seminarski Hemija Documents.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Dolazi do kidanja pojedinih vodonikovih veza pa se osloboeni molekuli vode udaljavaju jedni od drugih ime se smanjuje gustina vode. Ova pojava ima velliku praktinu vrednost. Prema osobinama i sastavu karagenani se dele nai dr.

Kada se led topi ova se struktura naruava, ali ne u potpunosti. Biochem J Pt 3: Natrijumove soli nazivaju se alginati, a organske soli ili estri su alginski derivati. Dnevna potreba je IU. HITIN Linearan polisaharid koji se sastoji od ostataka N-acetilglukozoamina vezanih bglikozidnim vezama, a nalazi se u piranoznom obliku; Glavna strukturna komponenta insekata i rakova; Po vrstini slian celulozi i sadri kristalne delove.

Optike osobine indeks prelamanja svetlosti, optika aktivnost, apsorpcija svetlosti ; IU, mg i g. Hemija hrane Download Report.

Hemija hrane

Clin Exp Pharmacol Physiol 33 9: Nalazi se u spanau i drugim tamnije zelenim biljkama, kao i u svinjskoj jetri. Znaajnija jedinjenja koja doprinose aromi su: Prolin i hidroksi prolin daju uti proizvod sa max.

  EXTRON ANNOTATOR PDF

Veliki broj aroma nastaje kao posledica neenzimskih reakcija lipidne oksidacije, trekerove degradacije amino kiselina, heterolisom ugljenih hidrata, interakcijom nastalih meuproizvoda navedenih reakcija, itd.

Peroksi radikali omoguavaju odigravanje lanane reakcije oksidacije hemina oduzimanjem H-atoma od polaznog lipida, pri emu se oni stabilizuju gradei hidroperokside LOOHa iz polaznog lipida nastaju novi alkil radikali.

Razliiti oblici masnih kiselina imaju razliite t. FAZA – nastajanje N-supstituisanih glikozilamina tokom reverzibilnih reakcija; 2. Biochem J 2: U hemijskom pogledu agar je smesa tri polisaharida. Izpumpavanjem protona nastaje na membrani mitohondrija elektrokemijski hsmijazbog razlike u koncetraciji protona. Gliceril estri monogliceridi imaju antimikrobno delovanje, naroito na gram-pozitivne bakterije i kvasce; najpoznatiji je gliceril monolaurat inhibira rast streptokoka.

I piranozni i furanozni oblik daju po dva izomerna poluacetala: Nije naen uzrok reverzije. Anal Bioanal Chem 1: Trei polisaharid je galaktan esterifikovan sumpornom kiselinom koji sadri neto 3,6-anhidro-L-galaktopiranozil ostataka i pirogroane kiseline. D-askorbinska kiselina ima deset puta, a izoaskorbinska kiselina dvanaest puta manju vitaminsku aktivnost od L-askorbinske kiseline.

Sojino ulje i masti i ulja koja sadre linolensku kiselinu pokazuju pojavu reverzije ukusa kada se izloe uticaju vazduha. Kiselost lipiid kiseline uslovljena je njenom sposobnou da odaje proton iz enolne hidroksilne grupe, koja se nalazi na C-3 atomu: Dodatnim zagrevanjem nastaje veoma taman nerastvoran pigment karamelin.

Poto grade jake gelove, alginati imaju veliku primenu hemijz prehrambenoj industriji i slue kao ovrivai, agensi za pravljenje suspenzija, stabilizatori, emulgatori, za dobijanje gelova ili formiranje filmova, bez uticaja na promenu organoleptikih osobina. Daljim reakcijama, nazvanim Amadorijevo premetanje, u sluaju glukoze nastaje 1-aminodeoksi-D-fruktoza. Keratini kosa, vuna, nokti, rogovi, perje. Tanini kondenzacioni proizvodi hinona takoe reaguju sa lizinom i cisteinom smanjujui njihovu svarljivost i bioloku funkciju.

  BENQ TW523 PDF

Strukturni proteini kolagen, elastin, keratin i glikoproteini u elijskoj membrani. Denaturacija je prouzrokovana zagrevanjem, pH sredinom, solima i povrinskim efektima. D-glukoza je osnovni energetski izvor ive elije glukozofosfat. Izobilni neorganski elementi deluju kao jonski elektroliti. Voe i povre Susam, suncokret Mekinje, ljuska pirina Soja, crveni pasulj, ljuska kikirikija, seme lotusa Susam Jeam, aj Eukaliptus, Prunus Eukaliptus argarepa, perun, groePrimer9. Korica hleba sadri maltol, a prijatan miris okolade, kremova, likera potiu od njega Formira se iz di- tri- i tetra saharida ukljuujui i izomaltozu, maltotetraozu.

Primarne OH grupe orijentisane su ka spoljanjosti, a sekundarne OH grupe ka unutranjosti prstena; Mogu da grade inkluziona jedinjenja u kojima se molekuli nekih jedinjenja smetaju u upljine ciklodekstrina; U prehrambenoj industriji koriste se kao stabilizatori fotosenzitivnih jedinjenja, kao zatitna sredstva od oksidacije, stabilizatori boja, vitamina, aroma, itd.

Dobija se kao izluevina razliitih vrsta biljaka akacija, subfamilije Mimosoideace, familije leguminoza. FAZA – degradacija amino eera uz gubitak jednog ili vie mola vode i nastajanje amino ili ne amino jedinjenja; 5. Poveanjem temperature poveava se i kinetika energija molekula.

Fosfatidi mogu graditi i lipidni dvostruki sloj konstituenti elijskih membrana propustljive barijere koje reguliu transport molekula u i iz elija. U prirodi se nalazi u Lobliku. Fotosinteza Fiksacija ugljenika Ksilozni metabolizam.

Druga komponenta – agaropektin, pored eera koji se nalaze u agarozi, liipidi i ostatke D-glukuronske kiseline i pirogroane kiseline, a utvreno je i prisustvo sulfatnih grupa.